معماری سرویس گرا اصطلاحی است برای نشان دادن مدلی که در ان منطق اتوماسیون به واحدهایی کوچکتر و مشخصی به نام سرویس تقسیم میشود و این واحدها با یکدیگر بخش بزرگتری از منطق اتوماسیون را تشکیل میدهند و هریک از انها میتوانند جداگانه توزیع شوند. سرویس عملی است که به وسیله سرویس دهنده انجام می شود و از نظر سرویس گیرنده ارزشمند است ممکن است یک در خواست کوچک روی داده مانند دریافت یا ذخیره داده باشد یا کار پیچیده تری مثل پردازش تصویر باشد و معماری سرویس گرا مستقل از سکو می باشد

طبق این معماری هر سرویس می تواند از چندین کامپوننت تشکیل شود و هر کامپوننت نیز از چندین کلاس تشکیل می شود که دارای اشیایی از کلاس است، مجموعه ای از کامپوننت ها با یکدیگر یک سرویس را تشکیل می دهند که نرم افزارهای دیگر میتوانند از این سرویس استفاده کند

ادامه مطلب