پیام های soap
یک پیام soap یک سند xml است که دارای المنت های زیر است

  • المنت Envelope که مشخص میکند که سند xml یک پیام soap است
  • المنت header که شامل اطلاعات header می باشد
  • المنت body که شامل اطلاعات فراخوانی و پاسخ است
  • المنت fault برای نشان دادن کدهای خطاست

ساختار اصلی پیام های soap به این شکل است

SOAP Header
یک المنت اضافی است که قابلیت گسترش پیام ها به طور ماژولار را میدهد،شامل اطلاعات خاص مثل اطلاعات شناسایی،پرداخت درباره پیام soap ،که با ان میتوان برای نمونه مدیریت تراکنش و بحث امنیت وبسرویس را با استفاده از ذخیره امضای دیجیتال ،اطلاعات شناسایی کاربردر این بلوک انجام داد

ادامه مطلب